شیر گازی

از انواع شیر آلات
یک جسم توپی شکل در داخل بدنه شیر وجود دارد که سر راه جریان سیال قرار می گیرد که به سرعت جریان سیالات را قطع یا وصل می کنند. این عملکرد پرسرعت سبب شده است که اغلب برای لوله های گازی مورد استفاده قرار گیرند.
برای آب و دیگر سیالات هم مورد استفده قرار میگیرد

Posted on