سنگ متامورفیک

متامورف به معنی تغییر شکل یافته است.
“متا” به معنای تغییر است و “مورف” به معنی “شکل” است. حرکات تکتونیکی بزرگ زمین و نفوذ ماگما باعث ایجاد حرکات زمین می شود و سپس سنگ ها را حرکت می دهد و تغییر می دهد.
سنگ هایی که عمدتا از سنگ های رسوبی و آذرین هستند که در اثر فشار و گرمای شدید تغییر کرده اند.

Posted on