فری کولینگ

(Free Cooling)

یک روش اقتصادی  که در آن با استفاده از هوای سرد محیط  می توان به کاهش دمای آب چیلد کمک کرد و از این آب برای مصارف سرمایشی تهویه یا سرمایش صنعتی  ماند چیلر استفاده کرد.

Posted on