بتن ویژه

بتن‌‌ که با روش‌های ویژه و خاص تولید می‌شوند.
بتن از اختلاط سیمان و سنگدانه و آب تولید میشود. با اضافه کردن مواد افزودنی بتن و تغییر در طرح اختلاط بتن می‌توان بتن‌های ویژه  با خواص موردنیاز تولید کرد.
انواع بتن ویژه

 

Posted on