میکرو گرید

ریز شبکه / Micro grid
سیستم تولید و توزیع برق که از نیرو گاه های دی جی ، سیستم ذخیره انرژی و مصرف کننده  تشکیل شده است.
در دو حالت متصل به شبکه یا جدا از شبکه می باشد.در حالت متصل به شبکه، ریزشبکه ، انرژی الکتریکی را با شبکه سراسری برق مبادله می‌کند.

Posted on