پهنه اس

پهنه S / پهنه فعالیت

این پهنه، قسمت­ هایی از شهر است،که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی این پهنه و فضاهای کار و فعالیت است.
این پهنه به تفکیک زمینه­ های فعالیت ، از زیرپهنه­ های متمایز تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی و یا اختلاطی از این فعالیت­ها در مقیاس عملکردی محلی، ناحیه‌ای، منطقه­ ای، شهری و فراشهری تشکیل شده و عرصه اصلی استقرار و بارگذاری مناسب فعالیت ، برای جلوگیری از تداخل نامناسب کاربری‌ها، ارتقاء کیفیت محیط شهری، و در جهت رونق فعالیت­ های سازگار با محیط زندگی ساکنین شهر تهران است.
سکونت در پهنه فعالیت، با توجه به نظم عمومی فضاهای کار و فعالیت، معطوف به تثبیت سکونت موجود در فضاهای سنتی فعالیت (مانند بازار) و ساماندهی سکونت موجود در فضاهای فعالیت به شیوه‌ای مناسب و توأمان، برای سرزنده‌ماندن شبانه روز فضاهای فعالیت مدرن (مانند مراکز و پردیس‌های شهری) است.
پهنه اس

 

 

Posted on