سینک روشویی

Basin

سینک یا لگن  شستشوی دست صورت که روی کابینت آن یا پایه مخصوص و یا بصورت وال هنگ نصب می شود.
سینک روشوئی اغلب از  سینک سرامیکی ، سینک لعابی می باشد.
در اشکال مختلف ساخته می شود.

Posted on