لابی

ورودی ساختمان که فرد وارد شده توقف کوتاهی  مثلا در انتظار رسیدن آسانسور یا اشخاص در آن دارد.

Posted on