پهنه آر

پهنه R / پهنه مسکونی / پهنه سکونت

محدوده هایی از شهر است که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک های مسکونی ، شامل شبکه معابر و دسترسی ها ، برخی از فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی و خدمات پشتیبان سکونت است.
در پهنه ی سکونت به منظور کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیط های مسکونی ، فعالیت ها مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین واحدای تجاری خرد ، برای رفع نیازهای خدماتی و مایحتاج روزمره ساکنین ، شامل ؛ آموزشی ، بهداشت و درمان ، فرهنگی ، مذهبی ، تفریح و گردشگری ، پارکینگ های عمومی و فضای سبز است. با عملکرد در مقیاس محله ساماندهی می شوند.
پهمه آر

Posted on