نیوتن

Newton

نیوتن با نماد N یکای (واحد) اندازه گیری نیرو  است. که به پاس قدردانی از ایزاک نیوتن بنام او ثبت شده
یک نیوتون مقدار نیرویی است که اگر پیوسته به جسمی با جرم یک کیلوگرم وارد شود ، آن جسم شتاب یک متر بر مجذور ثانیه را حفظ میکند.

Posted on