پهنه ام

پهنه M /پهنه مختلط

قسمت­هایی از محدوده شهر است، که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت­های مسکونی پدید آمده و در طرح جامع جدید شهر سامان یافته و استعداد استقرار فعالیت­های چندمنظوره کار، فعالیت، سکونت و غیره را دارند.
پهنه مختلط علاوه بر برخی گستره­ ها، عمدتاً در حاشیه محورها شکل گرفته و ناشی از استقرار پراکنده عناصر خدماتی و تجاری  اعم از واحدها و دفاتر تجاری و اداری  در بافت ­های مسکونی است.
پهنه ام

Posted on