تیر

اعضا عمودی در اسکلت را تیر می گویند/

Posted on