مقاومت مشخصه بتن

همان مقاومت فشاری  مورد نظر  برای  ساخت بتن است.
مقاومت مشخصه توسط آیین‌نامه‌های معتبر طراحی سازه تعیین می‌شوند و در نقشه‌ها هم توسط مهندس طراح سازه، مشخص شده است. مقاومت مشخصه بتن ارتباط مستقیم با طرح اختلاط بتن دارد.
مقاومت مشخص تعیین کننده عیار بتن است

برای اینکه مقاومت مشخصه بتن مشخص شود نیاز به زمان 28 روزه از زمان به عمل‌آوری بتن است

کیفیت بتن را بر اساس مقاومت مشخصه آن کنترل و ارزیابی می‌کنند

رابطه‌ای بین مقاومت مشخصه و عیار سیمان  Fc=(w/10) – 9  است.
Fc  = مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین‌نامه یا همان نمونه استوانه‌ای بر حسب مگاپاسکال
w  = عیار سیمان بر حسب کیلوگرم
مثلاً یک نمونه بتن با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان، مقاومتی در حدود ۲۶ مگا پاسکال دارد. (350 ÷ 10) – 9 = 26

Posted on