دیوار باربر

دیوار حمال / load bearing wall

دیواری که بار مرده و بار زنده وارده از سقف را تحمل می کندو به زمین انتقال میدهد.
حداقل ضخامت دیوار های باربر 35 سانتی متر می باشد. ملات مصرفی در این نوع دیوارها ، ملات ماسه سیمان و یا ملات باتارد می باشد.
دیوارهای باربر در سازه بنائی کاربرد داشته و سقف بر روی آن قرار می گیرد ، به عبارت دیگر دیوار است و در عین حال نقش اسکلت ساختمان را بازی می کند .
دیوار باربر

Posted on