دیوار وزنی

دیوار ثقلی

دیوارهایی هستند که عامل پایداری آنها در مقابل نیروهای خارجی وزنشان است. معمولاً از قطعات پیش ساخته بتنی و مصالح بنایی سنگی ساخته می‌شوند.

Posted on