تقسیم نامه عادی

تقسیم نامه عادی توافق نامه کتبی است از یک طرف بین مالکین و از طرف دیگر بین مالکین و سازنده

در تقسیم نامه متراژ ، موقیعیت وطبقه واحد های نوساز و موقعیت پارکینگ و انباری هر یک از مالکین و سازنده بصورت شفاف روشن می گردد

– در مواردی که تعداد مالکین کم و تعداد واحد های احداثی سهم مالکین از تعداد مالکین بیشتر باشد تقسیم طبقات بین طرفین بصورت 1 در میان و یا زوج و فرد میباشد و حق انتخاب اول برای مالک محفوظ است مگر آنکه توافق دیگری حاصل شود

مثال : در یک ملک کلنگی 2 طبقه با دو مالک 5 طبقه آپارتمان احداث میگردد (مالکین طبقه اول و سوم و پنجم ) و (سازنده طبقه 2 و 4)

– در مواردی که تعداد مالکین زیاد و تعداد واحد های سهم مالکین تقریبا به تعداد مالکین است هر کس ، مالک طبقه و موقعیت قبلی خود می باشد .مگر آنکه توافق دیگری حاصل شود

مثلا مالکی که در طبقه اول شرقی یک ملک کلنگی است پس از ساخت نیز مالک همان میگردد

بهتر است بعد از تائید نفشه ها وصدور جواز کپی پلان طبقات که تقسیم نامه بروی آن دقیقا و کاملا شفاف مشخص گردیده و به تایید طرفین رسیده است و پیوست قرارداد گردد

Posted on