کلوز بیمه

کلوز هایی در  قرار داد بیمه پوشش های مكمل بیمه نامه می باشد.همان پوشش های اضافه است که مکمل بیمه اصلی بوده و در زمان خرید بیمه ، با انتخاب آن و پرداخت حق بیمه اضافه ، بیمه نامه قویتر می شود

Posted on