آسانسور روم لس

آسانسور بدون موتورخانه/ Room less Elevato

mrl  /  از نوع آسانسور کششی هستند و فاقد موتورخانه در بالای چاله آسانسور می باشد.

Posted on