آسانسور گیر لس

آسانسور  کششی گیر لس : این نوع آسانسور ها دارای چرخی هستند که به صورت مستقیم به موتور وصل شده است . تا سرعت های بیشتر از ۲۰۰۰ فوت در دقیقه را نیز می توانند جابجا کنند.

Posted on