موتور خانه آسانسور

اتاقکی بالای چاه آسانسور که موتور  تابلو فرمان و برخی تجهیزات در آن تصب می شود

Posted on