مو وینگ واک

پیاده رو متجرک

نوعی پیاده راه که همچون پله برقی نفر پیاده را بضورت افقی جابجا میکند
بصورت شیب دار و افقی می باشد
نوع شیب دار عملا نفر راه هم بصورت افقی و عموی جابجا میکند یعنی نفر را همزمان به سمت جلو و پایین یا بالا حرکت میدهد

Posted on