سقف بابل دک

(Bubble Deck)

یکی از روش‌های اجرای سقف.
کوبیاکس یک نام تجاری است در سیستم اجرای سقف دال  مجوف دو طرف بتن با استفاده از قالب‌های پلاستیکی بازیافتی  است.
قالب ها تو خالی و سبک می باشدو در سقف ماندگار است و به منظور ایجاد فضای خالی در ساختار دال بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

Posted on