سقف سیاک

یکی از سیستم‌های اجرای سقف با استفاده از دال مجوف یک طرف بتن است.

سقف سیاک توسط مهندس سیامک بدیعی اختراع و نامگذاری شده است

 

Posted on