اسپرینکلر استاندارد

اسپرینکلر پاسخ استاندارد دارای لامپ شیشه‌ای ۵ میلی‌متری هستند. نسبت به اسپرینکلر  واکنش سریع سرعت و حساسیت کمتر دارد
لامپ‌ کوچک‌تر نسبت به حرارت حساس‌تر می‌باشد؛ در نتیجه‌ زودتر می‌ترکد.

Posted on