موتور هیدرو لیکی

هید رو موتور

همانطور که گفته شد موتورهای هیدرولیک، محرک های دواری هستند که انرژی هیدرولیک یا سیال را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.

این موتورها به طور هم زمان با یک پمپ هیدرولیک کار می کنند

Posted on