شیر برقی

شیر سلونوئیدی

با استفاده از انرژی الکتریکی و نیروی مغناطیسی کار می کند و اساسا یک شیر الکترومکانیکی است.

که به وسیله جریان الکتریکی عبورکننده از سیم پیچ کنترل می شود.
کاربردهای فراوانی در خاموش و روشن کردن اجزای الکترونیکی شیر، توزیع و مخلوط کردن مایعات دارند.

Posted on