ضربه گیر آسانسور

 

بافر / Elevator buffer

یکی از اجزای ایمنی سیستم آسانسور در در چاله آسانسور  و در مرکز ثقل و پایین کابین و وزنه تعادل نصب می‌شود. در صورتی که در عملکرد تمامی اجزای ایمنی آسانسور اختلال بوجود آید، ضربه گیر آسانسور وارد عمل می‌شود. بافر انواع مختلف پلاستیکی، هیدرولیکی و فنری دارد که انرژی وارد شده به خود را ذخیره یا دفع می‌کند و از شدت آسیب‌های ناشی از حادثه‌های غیرمترقبه آسانسور جلوگیری می‌کند

Posted on