اسپرینکلر پایین زن

در این نوع اسپرینکلر جهت آب پاشی بسمت پایین است

Posted on