فشار مثبت هوا

positive air pressure

حجم هوای تمیز كه از بیرون ساختمان به سمت محیط داخل  ساختمان  دمیده مي شود.

برای تأمین فشار مثبت ، از اگزاست فن دمنده استفاده میشود.

Posted on