اسپرینکلر بالا زن

از انواع اسپرینکلر که جهت آب پاشی بسمت بالا می باشد

Posted on