رفلکتور

reflecteur

بازتاب دهنده نور. صفحهٔ منعکس‌کننده نور .
صفحه یا صفحاتی که قابلیت تقویت ، انتشار ، انتقال و جهت دادن به نور را دارد.

رفلکتور مقابل نور قرار گرفته و با جهت و زاویه لازم ، نور را به سمت سوژه بازتاب می کند. این وسیله کاربردهای زیادی دارد زیرا قابلیت تبدیل نور قوی به نور نرم و ضعیف را دارد. یعنی ما می توانیم نور قوی مصنوعی را با یک رفلکتور به نور زیبا و نرم تبدیل کنیم ، یا می توانیم از آن در فضای باز استفاده کنیم تا نور خورشید را به سمت سوژه بازتاب کند.
در صنایع مختلف کاربرد های زیادی دارد در ساختمان ساختمان برای انتقال و انتشار نور مورد استفاده قرار می گیرد.

رفلکتور

رفلکتور

رفلکتور

Posted on