سیم ارت

سیمی است که به عنوان سیم اتصال به زمین شناخته می‌شود  برای داشتن یک مدار برق ایمن مهم خواهد بود.
سیم ارت  به رنگ سبز و یا سبز و زرد قابل شناسایی است.

Posted on