ماده 10 قانون مدنی

ماده ده قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است .

بنابر این  ، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی ، افراد آزاد هستند تا توافق خود را هر شکل که مایل بوده ، در صورتی که برخلاف قوانین چه قانون مدنی و چه سایر قوانین کشور نباشد ، با هر عنوان و محتوا منعقد کرده و الزامی به اینکه این توافق ، در قالب یکی از عقود معین قانون مدنی انجام گیرد، نخواهند داشت.

Posted on