درایر تبریدی

Refrigerant dryer

در این نوع درایر ، نقطه شبنم هوا را به وسیله خنك كردن هوا پايين آورده و عملیات تقطیر و جداسازی آب از هوا صورت میگیرد و هوا را عاری از رطوبت می نمايد. و بعد از خنک کاری هوا و تقطیر آب، هوای متراکم به اندازه دمای محیط گرما داده شده، به‌طوری‌که عمل تقطیر در بیرون سیستم لوله صورت نگیرد.
خشک کن‌های سرمایشی با دمای نقاط شبنم بین ˚ ۲+ تا ˚۱۰+ سانتیگراد مورد استفاده قرار می‌گیرند.هرچه مقدار نقطه شبنم كمتر باشد مقدار توان خشك‌كنندگی درایر بیشتر است.

خرید داریر تبریدی باید بر اساس نوع کاربرد مورد نیاز باشد . قیمت درایر تبریدی بستگی به نوع آن مارک داریر تبریدی دارد.
درایر کریست Christ آلمان  ، داریر وایز ایر  WiseAir انگلیس ، درایر  میکروپور Mikropor ترکیه از جمله برند درایر تبریدی می باشد.

درایر تبریدی

 

Posted on