روغن هیدرولیک

سیال هیدرولیک

روغن یا هر نوع  سیال یا مایع صنعتی است که می‌تواند در سیستم‌های هیدرولیکی کار کند

Posted on