تنش حرارتی

Thermal Stress

تغییر دما بدلیل  اختلاف ضریب حرارتی باعث انبساط بخش ها مختلف یک جسم به میزان متفاوت شود.این تغییرات ناهمگن در اجسام مختلف که ناشی از انبساط و یا انقباض پس از تغییر دما در یک جسم بوجود می آید تنش حرارتی گفته می شود.


تنش حرارتی

 

 

Posted on