بتن حجیم

Mass concrete

بتن با ابعاد بزرگ که نیازمند تدابیری ویژه برای کاهش ترک خوردگی ناشی از هیدراتاسیون سیمان است، بتن حجیم نامیده می‌شود.
در طرح اختلاط بتن حجیم با کیفیت مطلوب‌ ، استفاده از بیش از انداره سیمان باعث ترک خوردگی می شود.
فونداسیون های بزرگ ، سد ها ، پایه پل های بزرگ  نمونه های از بتن ریزی حجیم است.

بتن حجیم

 

 

Posted on