فشار منفی هوا

negative air pressure
حجم هوای آلوده که از محیط داخل به سمت بیرون هدایت می شود. این فرایند تحت یک مکش با فشار ثابت انجام می گیرد

از  اگزاست فن مکنده ، برای اینکار استفاده میشود

 

Posted on