میلگرد آلیاژی

میلگرد میکرو آلیاژی /

روش آلیاژی شده

در این روش پس از نورد میلگرد، محصول نهایی در هوای آزاد خنک می‌شود. میلگرد تولید شده به این روش سختی پایین‌تری و در نتیجه چقرمگی بالاتری دارد. همچنین به دلیل توزیع یکسان عناصر آلیاژی در سطح و مغز میلگرد تولید شده به این روش، اصطلاح آلیاژی کردن برای آن به کار برده می‌شود.

حرف U نشان دهنده  تولید میلگرد به روش آلیاژی و حرف A برای میلگرد A4 نیز نشان دهنده روش آلیاژی شده می‌باشد.

که برروی میلگرد کنار علامت اختصاری برند تولید کننده حک میشود

Posted on