سیستم اعلام حریق

سامانه ای که در صورت بروز حریق در ساختمان  بوسیله آژیر هشدار میدهد

 

Posted on