نقطه شبنم

dew point

نقطه شبنم دمایی است که در آن، هوا با استفاده از بخار آب، اشباع شده است. در واقع با سرد کردن هوا در فشار ثابت، به دمایی می‌رسیم که در آن، هوا توسط بخار آب (حالت گاز آب مایع) اشباع شده است، به این دما، دمای نقطه شبنم می‌گویند.
به صورت کلی می‌توان بیان کرد که اگر دمای هوا را بدون تغییر رطوبت و فشار آن، کاهش دهیم، در یک دمای معین قطرات ریز آب شروع به تشکیل شدن می‌کند. به این دما دمای نقطه شبنم می‌گویند.
در دمایی پایین‌تر از دمای شبنم، آب مایع شروع به نشستن در سطوح جامد می‌کند.
با درجه سانتیگراد مشخص میشود مثلا” : نقطه شبنم 40 درجه سانتیگراد.
نقطه شبنم کاربرد بسیار زیادی در تهویه مطبوع و هواشناسی دارد.

 

Posted on