فوق روان کننده

کاهنده شدید آب بتن / super plasticizer

از انواع موادافزودنی بتن ، افزودنی قدرتمند بتن که برای ساخت بتن خود متراکم مورد استفاده قرار میگیرد و در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و افزایش  مقاومت بتن  خصوصاً‌ مقاومت های اولیه نسبتاً‌ بالا فرموله شده است .
براساس استانداردهای جهانی و ملی ، فوق روان کننده بتن یا کاهنده شدید آب به ماده ای اطلاق می شود که بدون تغییر در اسلامپ و روانی ، ‌مقدار آب مخلوط بتن را به اندازه چشمگیری کاهش دهند و یا اینکه بدون تغییر مقدار آب ،‌ اسلامپ یا جریان روانی را به میزان چشمگیری افزایش دهند و یا اینکه هر دو خواص را به طور همزمان ایجاد کنند .
از ویژگیها و خواص فوق روان کننده بتن به افزایش اسلامپ بتن ، ‌افزایش کارایی بتن ،‌کاهش نسبت آب به سیمان تا 25٪ ‌افزایش مقاومت فشاری و نفوذناپذیری بتن ، افزایش انسجام و سهولت عیار ، تسریع زمان باز نمودن قالب ها ،‌افزایش مقاومت فشاری بتن در سنین پایین ، ‌امکان بارگذاری و بهره برداری سریع سازه ،‌ سازگاری با انواع سیمان پرتلند و جلوگیری از خزش و انقباض بتن نام برد .

Posted on