دستگاه جوش رکتی فایر

دستگاه جوش کاری رکتی فایر / رکتی فایر جوشکاری

نوعی رکتی فایر که برای جوشکاری کاربرد دارد و نسبت به دستگاه جوش اینورتر دراری مزایا و معایبی است

Posted on