دستگاه جوش اینورتر

دستگاه جوشکاری اینورتر / ایتورتر جوشکاری

نوعی رکتی فایر که برای جوشکاری کاربرد دارد و نسبت به دستگاه جوش رکتی فایر دراری مزایا و معایبی است

Posted on