صلب

محکم

بر وزن قفل به جسمی که فاصله ذرات آن ثابت باشد و در اثر نیرو جسم مورد نظر دچار تغییر شکل نشود جسم صلب گویند.

این تعریف در تئوری وجود دارد ولی در دنیای واقعیت هیچ جسم کاملا صلبی وجود ندارد. در حقیقت اجسام مختلف دارای سختی های مختلفی هستند. اجسام با سختی بسیار بالا هم در اثر نیرویی که به این اجسام وارد می شود، دچار تغییر شکل ها و کرنش های کوچک می شوند.

در حقیقت فرض صلب بودن اجسام هنگامی مطرح می شود که تغییر شکل جسم در اثر نیروهای وارده، اهمیتی در مسئله نداشته باشد و یا اینکه جسم در قیاس با جسمی دیگر به قدری سخت تر باشد که بتوانیم بگوییم جسم نسبت جسم دیگر حالت صلب دارد.

Posted on