کلید برق

سوئیچ / light switch

وسیله‌ای است که برای قطع جریان در یک مدار طراحی شده است، به عبارت دیگر، با کلید می‌توان یک مدار الکتریکی را قطع یا وصل کرد.

قیمت کلید و پریز متاثر از نوع آن و کارخانه و برند آن می باشد.

Posted on