مقاطع فولادی

هرنوع فولاد فراوری شده دارای سطح مقطع مختلف
شامل : ورق فولادی ، تسمه آهنی ، انواع تیر آهن ، انواع میلگرد ، چار پهلو ، شش پهلو  ، نبشی ، سپری ، ناودانی ، زد ، کلاهی ، ریلی ، لوله فولادی ، قوطی

کارخانه های فولاد ایران و جهان

Posted on