کندانسور دو لوله

کندانسور لوله در لوله / tube in tube condenser / double tube condenser

این نوع کندانسور از از انواع کندانسور آبی است شبیه به کندانسور پوسته و لوله عمل می کند.
در کندانسور دو لوله ، یک لوله با قطر کمتر در داخل یک لوله با قطر بیشتر قرار دارد. در داخل لوله داخلی ، سیال آب و در فضای بین دو لوله سیال داغ جریان دارد  و یا برعکس . در ظرفیت های کم کاربرد دارد.

کندانسور دو لوله

Posted on