پارامتر

عوامل یا مشخصه‌های قابل اندازه‌گیری

معادل انگلیسی : Parameter

Posted on