انجمن علمی بتن ایران

مؤسسه‌ای غیر انتفاعی و غیر دولتی است که به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی صنعت بتن و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه صنعت بتن، در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ براساس اساسنامه مصوب کمیسیون انجمنهای علمی ، تشکیل گردید .
مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد .

Posted on